Màn cửa Mỹ Linh| Màn cửa công ty Hữu Toàn, KCN Bắc Chu Lai, Quảng Nam

Toàn cảnh

006-cty-huutoan-kcn-bac-chu-lai-quangnam

007-ctyhuutoan-kcn-bac-chulai-quangnam

008-cty-huutoan-kcn-bac-chulai-quangnam

009-cty-huutoan-kcn-bac-chulai-quangnam

010-cty-huutoan-kcn-bac-chulai-quangnam

011-cty-huutoan-kcn-bac-chulai-quangnam

012-cty-huutoan-kcn-bac-chulai-quangnam

013-cty-huutoan-kcn-bac-chulai-quangnam